วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สวนฮ่มสะหลีเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ส่งเสริมสหกรณ์สร้างความเข้มแข็ง

             ลังฝนหยุดตกได้ไม่นานเพราะผืนดินที่มีพืชผักต่างๆหลากหลายปกคลุมอยู่นั้นยังมีกลิ่นฝนและหยาดน้ำที่เปียกชื้นเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงผักต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่  2 ไร่ 70 ตารางวาของสวนฮ่มสะหลี เลขที่ 112/2 หมู่ 1 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาต่อสายตาผู้ที่มาเยือนในวันที่ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" กับคณะของกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อไม่นานนี้
    "ผ่องพรรณ สะหลี" เจ้าของสวนฮ่มสะหลี  บอกว่าการทำสวนระยะแรกๆจะปลูกไว้กินเองก็ปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักกาด คะน้า กะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว ถั่วพู ถั่วลันเตา พริกขี้หนู จิงจูฉ่าย ผักบุ้ง ผักตามฤดูกาล หรือผักเมืองหนาว ส่วนไม้ผลก็มีมะม่วง ลำไย กล้วย มะพร้าว หม่อน อัญชัน เสาวรส อย่างละไม่กี่ต้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเป็นแบบอย่าง เริ่มจากการขุดร่อง ปลูกหญ้าแฝก และปลูกพืชผักอินทรีย์ โดยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการรับซื้อผลผลิต เมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งจัดหาตลาดให้ด้วย ซึ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้มีอาชีพเกษตรกร มีชีวิตอย่างพอเพียง และยังเป็นเกษตรกรต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ อีก และทุกวันนี้มีพืชผักจากสวนไปวางขายที่กาดแม่โจ้ ตลาดเจเจ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีรายได้ 8,000 กว่าบาทต่อสัปดาห์
              "ประยูร  อินสกุล" รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บอกว่า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ เป็นต้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ใช้ระบบสหกรณ์ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ เดินหน้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนในขับเคลื่อนงานในแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดความสำเร็จแก่สหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และการรวมกลุ่มของเกษตรกร จนส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
                ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" การมาเยือนสวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบแห่งนี้ นอกจากจะได้ความรู้ต่างๆมากมายแล้ว "จันทร์ทอน เสาร์แก้ว" ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ยังเล่าว่าหน้าที่หลักๆ ของสหกรณ์ฯ ก็จะมีการส่งเสริมสมาชิกในเรื่องของการผลิต การแปรรูป การตลาด การตรวจสารพิษตกค้าง การผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆ ที่สามารถส่งออกได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยทางสหกรณ์ฯ จะเข้าไปแนะนำสมาชิกให้ปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นดินในแต่ละพื้นที่อีกด้วย...
                                       "นายตะลอน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น