วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

ไม้ไผ่ชะลอคลื่นบางปู ฟื้นคืนผืนป่าชายเลน


       สายลมพัดเย็น แดดร่มลมตก ท้องฟ้าแจ่มใส เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นวันที่ "พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
"พล.อ.สุรศักดิ์" บอกว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากวิกฤตภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย คือ ระบบนิเวศทางทะเลมีความเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงขึ้น การเกิดพายุรุนแรงและสภาพอากาศแปรปรวนบ่อยครั้ง และการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝั่งที่ส่งผลต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทำโครงการมาตรการบรรเทาผล
กระทบจากวิกฤตโลกร้อนที่มองเห็นเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชายเลนที่ประสบความสำเร็จ โดยได้ร่วมกับกองทัพบกจัดทำพื้นที่สาธิตการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนที่บริเวณสถานตากอากาศบางปู และร่วมกันดูแลให้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ที่เป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ทดลองปฏิบัติงานจริงและวัดผลการปฏิบัติจริง เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมและแหล่งปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ ให้นักเรียนนักศึกษา

ประชาชนทั่วไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้วิธีการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน
  "สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บอกว่า แนวความคิดในการวางระบบการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและการกัดเซาะชายฝัง โดยอาศัยหลักการแก้ปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของการกลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติ ในวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในพื้นที่ การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันของชุมชนในพื้นที่ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้แนวคิดธรรมชาติสู่ธรรมชาติ สำหรับพื้นที่บริเวณบางปู จ.สมุทรปราการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการปักไม้ไผ่ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชองชุมชน การปักไม้ไผ่จะช่วยชะลอคลื่น โดยการปักไม้ไผ่แบบ 5 แถว และสร้างแนวป้องกันชายฝั่งโดยการปลูกต้นโกงกาง ผลปรากฏที่เห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบในแต่ละปีปรากฏว่าที่บางปูเมื่อเริ่มโครงการในปี 2551 และภาพในปี 2558
 ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 7 ปี สามารถฟื้นคืนผืนป่าชายเลนได้ประมาณ 60 ไร่ และเพิ่มความสมบูรณ์ให้ผืนป่าชายเลนในบริเวณข้างเคียงได้อีกด้วย
                  ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" พล.อ.สุรศักดิ์ บอกว่า การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 23 จังหวัด มีแบบโครงสร้างแข็ง อาทิ กำแพงป้องกันคลื่น, เขื่อนหินทิ้งรอดักทราย และแบบโครงสร้างอ่อน เช่น เสริมทราย, ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก สถานตากอากาศบางปู เพราะป่าชายเลนแห่งนี้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและอากาศดีอีกด้วย...!!!
"นายตะลอน"
******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น