วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟื้นป่าชายเลนบ้านสวน สร้างพื้นที่สีเขียวชลบุรี

           วันที่ท้องฟ้าแจ่มใสยามเช้าวันนั้น (วันที่ 9 กันยายน 2558) อากาศปลอดโปร่งไม่ขุ่นมัว อากาศแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกสดชื่น อารมณ์แจ่มใสอย่างบอกไม่ถูก และเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีภารกิจต้องไป "ตะลอนตามอำเภอใจ" กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
              เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนหลังจากการถูกบุกรุกครอบครองพื้นที่ ณ บริเวณตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    สำหรับ "ป่าชายเลน" ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ทะเล และเป็นกำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยป้องกันคลื่นและลมจากทะเล รวมถึงมนุษย์ยังได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนด้านป่าไม้และประมงอีกด้วย จึงนับได้ว่ามีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศมากทีเดียว ขณะที่ผมกำลังเคลิ้มๆ บนรถตู้โดยสารไม่ประจำทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่บริเวณงานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี พร้อมๆ กับนั่งนึกถึงเรื่องราวของป่าชายเลนอย่างเพลิดเพลินชั่วอึดใจเดียวก็มาถึงบริเวณจัดงาน ภาพที่เห็นคือประชาชน
ทุกหมู่เหล่า รวมทั้งนักเรียน และข้าราชการจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมงานปลูกป่าชายเลนครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง โดยมี "พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี มี "เชาวลิตร แสงอุทัย" รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ "ชลธิศ สุรัสวดี" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว


         "พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) บอกว่า ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ในอดีตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก เช่น การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน การจับสัตว์น้ำอย่างไร้ขีดจำกัด ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น น้ำเน่าเสีย มลพิษ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม
   นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ในหลายครั้งหลายโอกาสทรงมีพระราชดำรัสให้ช่วยกันคุ้มครองดูแล รักษา
และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของทะเลไทย และสร้างความมั่งคงในการเป็นแหล่งสัตว์น้ำและแหล่งอาหารทะเลของชาวไทยอย่างยั่งยืน รัฐบาลได้มีนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์และทดแทนอย่างเหมาะสม เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนชายฝั่งในการทำหน้าที่ปกป้อง รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  "รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" บอกด้วยว่า การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในอันที่จะสนองพระราชดำรัสและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน อีกทั้งการปลูกป่าชายเลนในวันนี้เป็นเหมือนการสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดชลบุรี เป็นที่ฟอกอากาศและสถานที่นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจแก่ชาวจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ เพื่อเป็นพื้นที่ผลิตอาหารออกสู่ท้องทะเลไทยตามแนวพระราชดำรัส ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครื่องจักรสีเขียวในการตักกรองสารมลพิษต่างๆ ขยะ และคราบน้ำมัน
ทำให้น้ำทะเลสะอาดขึ้น ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรมากขึ้น
        "ชลธิศ สุรัสวดี" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บอกว่า ตามนโยบายทวงคืนพื้นที่ป่าของรัฐบาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนโดยคดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 155 คดี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,168 ไร่ และอยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล อัยการ พนักงานสอบสวนจำนวน 287 คดี คิดเป็นพื้นที่
จำนวน 3,909 ไร่ ทั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 4,550 ไร่ และพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วนได้ถูกบุกรุกจากนายทุน ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงความจงรัก
ภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" การเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากผมจะได้ร่วมปลูกป่าชายเลนแล้ว ยังมีโอกาสเดินชมนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังมีผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนและอาหารจากป่าชายเลนที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายและจัดแสดงให้ดูด้วย ไม่น่าเชื่อว่าประโยชน์จากป่าชายเลนนั้นมีมากมายเหลือเกิน ซึ่ง "อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" บอกด้วยว่า กิจกรรมครั้งนี้นอกจากมีจะผู้ร่วมงานกว่า 1,500 คนแล้ว ยังมีการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนกว่า 8,400 ต้น และมีการปล่อยพันธุ์สัตว์ในป่าชายเลนจำนวน 12,000 ตัว เป็นการแสดงให้ถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งการร่วมกันปกปักรักษาป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป...!!!
                                "นายตะลอน"
***************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น