วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เที่ยวตลาดสุขใจ ช้อปสินค้าอินทรีย์

           ช่วงเกือบๆจะปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีโอกาสไป "ตะลอนตามอำเภอใจ" ร่วมงาน "มหกรรมวันสังคมสุขใจ" ครั้งที่ 1 ที่สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายใต้แนวคิด ย้อนสังคมไทย สู่เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวีปลอดภัย  
                ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าอินทรีย์ เพื่อพัฒนาอำเภอสามพราน ให้เป็นชุมชนแห่งความสุขปลอดสารเคมี เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตสินค้าอินทรีย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยอำเภอสามพราน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิสังคมสุขใจ เครือข่ายเกษตรกร มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้โครงการสามพรานโมเดล ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ภายในงาน นอกจาก เกษตรกรจะนำผลผลิตอินทรีย์และอาหารปลอดภัย มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้กับเกษตรกร ผู้บริโภค และภาคส่วนต่างๆ ให้ลดการใช้สารเคมี หันมาบริโภคพืชผักอินทรีย์ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อทั้งสุขภาพของผู้ปลูก  ผู้ซื้อ และผู้บริโภคแล้ว การจัดงานครั้งนี้ ยังมุ่งหวังที่จะฟื้นชื่อเสียงอำเภอสามพรานให้เป็นแหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพ ส่วนไฮไลต์ของงาน
ก็มีการเปิดตลาดน้ำอินทรีย์ย้อนยุค  และตลาดบกโบราณอินทรีย์อีกด้วย
"ม.ล. ปนัดดา  ดิศกุล"  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานเปิดงาน บอกว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่งานวันสังคมสุขใจ  ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ที่ช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาสนใจการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ และผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ พืชผักปลอดภัย รวมกลุ่มนำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่าย  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และยังก่อให้เกิดการบูรณการร่วมกัน
ในการพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ทั่วไปได้ท่องเที่ยวพักผ่อนไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆ ในกลุ่มของสามพรานโมเดล ที่สามารถนำกลับไปปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันได้
"ชาติชาย อุทัยพันธ์"   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม บอกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดนครปฐมได้สร้างมิติใหม่ในการทำงานแบบมีส่วนร่วม  จากทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นงานวันสังคมสุขใจ
ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรอินทรีย์ นำผลผลิตมาจัดแสดงและจำหน่าย  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม ให้มีการทำเกษตรอินทรีย์แพร่หลายในอำเภอสามพราน  และขยายคลอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนครปฐม ซึ่งนอกจากส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เกิดการกินอยู่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน  เพื่อให้จังหวัดนครปฐมของเราเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน  ของการทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้เกษตรกรและภาครัฐของจังหวัดนครปฐมเราได้เป็นอย่างดี      
        "อรุษ นวราช" กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ และ เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ บอกว่า การจัดงานครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนเมืองที่รักษ์สุขภาพรวมถึงเกษตรกรอินทรีย์เองด้วย ที่หันมาให้ความสนใจกับการทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ซึ่งความสำเร็จนี้จะนำไปขยายผลต่อ ด้วยการจัดตลาดนัดสุขใจสัญจร โดยให้เกษตรกรในเครือข่ายนำพืชผักผลไม้อินทรีย์ ไปออกร้านจำหน่ายตามหน่วยงานหรือองค์กร ย่านธุรกิจใหญ่ๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมือง
ที่รักสุขภาพ ได้เลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงด้วย
พอเอ่ยถึง "ตลาดนัดสุขใจสัญจร" ก็เกือบลืมไป เพราะถ้ามา "สวนสามพราน" หากจะไม่บอกเล่าเรื่องราวของ "ตลาดสุขใจ" ก็ดูเหมือนยังมาไม่ถึง "สวนสามพราน" น่ะ เพราะเป็นตลาดสำหรับผู้รักและใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดนัดสีเขียว อยู่ด้านหน้าของ "สวนสามพรานริเวอร์ไซด์" เน้นอาหารและผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัย คือ ผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชผักปลอดสารพิษ และผักเกษตรอินทรีย์จากกลุ่ม
เกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและเครือข่ายของชุมชนเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาสินค้าเป็นธรรมและดีต่อสุขภาพผู้บริโภค โดยผู้จำหน่ายจะมีทั้งกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน และเจ้าของสวนเป็นผู้เข้ามาจำหน่ายเอง ซึ่งทุกร้าน ที่เข้ามาจำหน่ายนั้นจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีสารพิษเจือปน ซึ่งทางตลาดมีกระบวนการตรวจสอบ ณ จุดขายจึงทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยจากสารพิษแน่นอน
"อรุษ นวราช" กรรมการผู้จัดการสามพรานริเวอร์ไซด์
บอกว่า 'ตลาดสุขใจ' เกิดจากความร่วมมือของโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน อาทิ นักวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและกลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ ร่วมกันสร้างตลาดทางเลือกเพื่อคนรักสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางและแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยจากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม
      ซึ่งตลอดการทำธุรกิจของโรงแรมฯ ได้ให้ความสำคัญต่อชุมชนโดยรอบด้วย มุ่งสร้างธุรกิจเชิงคุณค่า ตั้งเป้าให้เกษตรกรอำเภอสามพราน หยุดใช้สารเคมี โดยนำนักวิจัยนักวิชาการด้านเกษตรมาสู่ชุมชน ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนสำหรับค่าตอบแทนนักวิชาการ ขณะเดียวกันทางสวนสามพรานได้สมทบทุนส่วนหนึ่ง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบสหกรณ์เพื่อสร้างการค้าที่มีคุณธรรมควบคู่กันไป ด้วย พร้อมกับจัดสรรพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย รวมถึงเป็นกลไกการเรียนรู้และเชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสารระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้บริโภคทำให้ตลาดแห่งนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเน้นเรื่องความสะอาด และดีต่อสุขภาพ
        ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" สำหรับ "ตลาดสุขใจ" เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. - 17.00 น. ส่วนสินค้าที่มีจำหน่ายประกอบด้วยผลผลิตทางการเกษตร นานาชนิด อาทิ  ส้มโอ  ผลไม้ ตามฤดูกาล   เห็ด และผักสดต่างๆ  ส่วนอาหาร ก็มีข้าวยำธัญพืช สลัด ขนมจีนเห็ด ยำผัก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสมุนไพร ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่ ไข่เป็ด น้ำสมุนไพรว่านรางจืด ยาสีฟันมะเขือพวง ผลไม้แปรรูป  ข้าวตังข้าวกล้อง พิซซ่าข้าวตัง น้ำลูกสำรอง น้ำนมข้าวโพด และข้าวหอมมะลิ...
           ว่างๆหากผ่านมาแถวอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ก็ลองมาเที่ยว หรือซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ "ตลาดสุขใจ" กันดูจร้า...!!!
นวย เมืองธน
*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น