วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ศูนย์ดำรงธรรมฯปากช่อง รุกเร็วประชาชนพึงพอใจ

             "ศูนย์ดำรงธรรม" ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดย "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ค.57
            เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ
  นอกจากนี้ ตามประกาศ คสช. ฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมในทุกด้าน และยังให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการ บังคับบัญชา
กำกับ ดูแล บรรดาข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัดอีกด้วย เพื่อให้การบูรณาการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติภายในศูนย์ดำรงธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
ความเป็นธรรม และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
ผมหยิบยกเรื่องราวของศูนย์ดำรงธรรมมาเขียนถึง เนื่องจากมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ลงพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการปกครองที่นำสื่อมวลชนมาศึกษาดูงานบทบาทฝ่ายปกครองของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่อง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน รวมถึงการดูแลผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ครอบครัวยากจน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น บริการแก้ไขปัญหา

ชาวบ้านในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามาเรียกร้องถึงใน จ.นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร
จุดแรกที่คณะของเราได้ไปเยี่ยมชมก็คือ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง และเป็นที่ทำการของศูนย์ดำรงธรรมฯ
โดย "วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์" นายอำเภอปากช่อง บอกว่า ภาพรวมพื้นที่ อ.ปากช่อง และโมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาส โดยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่องจะมีการดำเนินการโดยใช้ชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) เป็นหลัก เพราะชุดปฏิบัติการดังกล่าวมีหลายหน่วยงานร่วมกันทำงาน ส่วนตนเองในฐานะนายอำเภอ ก็จะใช้คณะกรรมการอำนวยการอำเภอในการบริหารการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกๆ ด้าน ขณะเดียวกันในระหว่างที่คณะของเราดูงานอยู่นั้น ก็พบว่ามีชาวบ้านมาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมฯ เพราะมีปัญหา
การขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินกับเพื่อนบ้าน ทาง "นายอำเภอปากช่อง" จึงเข้าไปรับเรื่องด้วยตัวเอง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
          "ปัญหาต่างๆ นั้น เมื่อชาวบ้านมาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมฯ หากเราสามารถประสานหน่วยงานต่างๆ และเคลียร์ปัญหาความทุกข์ต่างๆ ของชาวบ้านให้จบลงโดยง่าย ณ ที่ว่าการอำเภอฯ ชาวบ้านก็ไม่ต้องลำบากเดินทางไปร้องทุกข์ ร้องเรียนกันกับหน่วยงานต่างๆ" นายอำเภอปากช่อง กล่าว
ขณะเดียวกัน "นายอำเภอปากช่อง" ก็พาคณะของเราลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม "ช่อ สำมะนา" ที่บ้านพรหมประดิษฐ์ เลขที่ 529 หมู่ที่ 14 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกรณีหนึ่งที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่องได้รับเรื่อง และให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลจันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดย "นายช่อ" จัดอยู่ในกลุ่มเป็นครัวเรือนยากจน ต้องการการสงเคราะห์ เนื่องจากไม่มีอาชีพและเป็นโรคสมองฝ่อ แถมลักษณะที่อยู่อาศัยยังทรุดโทรมไม่ถูกสุขลักษณะอีกด้วย
          ต่อจากนั้นก็ได้ไปเยี่ยม "สว่าง ชงรัมย์" ที่บ้านไร่ เลขที่ 565 หมู่ที่ 18 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่ง "นายสว่าง" จัดอยู่ในกลุ่มครัวเรือนยากจน แม้ยังสามารถพัฒนาได้ แต่ต้องได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นโรคกระดูกทับเส้นและโรคเก๊า ทางชุดปฏิบัติการประจำตำบลจันทึกจึงต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกัน
  ส่วนอีกที่หนึ่งซึ่ง "นายวิบูลย์" พาคณะของเราไปเยี่ยม คือ กรณี "อรัญญา อินทรโลก" ชาวบ้าน ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ซึ่งมีฐานะยากจน และสภาพปัญหา คือ ต้องเลี้ยงบุตรแฝดตามลำพัง และไม่มีที่อยู่อาศัย ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่องได้ส่งเรื่องให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลขนงพระตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง             ปัจจุบัน "นางอรัญญา ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องเครื่องนุ่งห่ม นมผง และอยู่ระหว่างที่กิ่งกาชาดอำเภอปากช่องกำลังก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่องได้มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ อีกด้วย


            "นายอำเภอปากช่อง" บอกด้วยว่า การตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่อง เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ส่วนงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่อง อาทิ การรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน การให้บริการ (one stop service) ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาอยู่ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์นั้น ทางอำเภอปากช่องก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ในนามของศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ซึ่งเมื่อทางศูนย์ดำรงธรรมฯ มีข้อมูลของคนยากจน ยากไร้ในพื้นที่ และข้อมูลในพื้นที่นั้นๆ ส่งมาให้
เพื่อให้ทางศูนย์ดำรงธรรมฯ เข้ามาช่วยเหลือเป็นกรณีไป ซึ่งการช่วยเหลือจะมีชุดปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วยหน่วยงานระดับตำบล อาทิ ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สาธารณสุขตำบล, เกษตรตำบล, พัฒนากรตำบล, กศน., สายตรวจตำบล, อบต. ฯลฯ เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยชุดปฏิบัติการตำบลจะเข้ามาตรวจสอบว่าเดือดร้อนเรื่องอะไร มีปัญหาเรื่องอะไร และก็จัดกลุ่ม
ถ้ามีปัญหาเรื่องทำมาหากิน ความยากจน อาชีพและรายได้ ก็จะจัดเป็นกลุ่มๆ ไป แล้วก็ให้ความช่วยเหลือ
"อภิชาติ เทียวพานิช" รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกว่า จากการลงพื้นที่ อ.ปากช่อง จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน เมื่อทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่อง โดย "นายอำเภอปากช่อง" ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ใช้ระบบการสื่อสารทางไลน์ ( LINE) ในการประสานติดต่อกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งเหตุมาว่ามีชาวบ้านหมู่ที่ 23
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรงงานแห่งหนึ่งที่สร้างมลภาวะ ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ส่งกลิ่นเหม็น ทางนายอำเภอฯ ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมชุดปฏิบัติการตำบลอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเรียกตัวแทนชาวบ้าน และทางฝ่ายโรงงานมาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจนได้ข้อยุติ ซึ่งทางโรงงานรับปากว่าจะแก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นภายใน 1 เดือน
ส่วนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้น ในศูนย์ดำรงธรรมฯ ก็มีหลายฝ่าย โดยชุดปฏิบัติการตำบลจะเข้าไปดูข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับ
ความทุกข์ ความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดย "อธิบดีกรมการปกครอง" ได้เน้นย้ำให้ใช้ยุทธศาสตร์ตามพระราชดำริ คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพราะบางทีชาวบ้านไม่สามารถมาบอกให้ส่วนราชการรู้ว่าต้องการอะไร ทางศูนย์ดำรงธรรมฯ ก็ต้องส่งชุดปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่เพื่อเข้าถึงประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆ ของชาวบ้านต้องได้รับความพึงพอใจ
    ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" สำหรับการช่วยเหลือชาวบ้านนั้น "รองอธิบดีกรมการปกครอง" ย้ำว่าในแต่ละพื้นที่ปัญหาไม่เหมือนกัน ทางนายอำเภอจะต้อง
จัดกลุ่มของปัญหา เพราะทุกปัญหาจะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน การแก้ปัญหาต้องรวดเร็ว อันไหนที่แก้ไขได้ต้องรีบดำเนินการทันที ส่วนปัญหาไหนที่ใหญ่เกินอำนาจของทางอำเภอ ก็ต้องรายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบมาดำเนินการแก้ไข ขณะเดียวกันทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็ต้องติดตามงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามทิ้งปัญหาไว้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ตามสโลแกนที่ว่า "คิดไม่ออก บอกศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567"...!!!
        นวย  เมืองธน
***************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น