วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รอยยิ้มบ้านหนองสระหงส์ "นารวม" บนความพอเพียง

             ช่วงที่นั่งรถตู้จากตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร
          ผมยังนึกภาพไม่ออกว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระหงส์นั้นจะมีอะไรบ้าง แต่ที่ผมคิดเองเออเองก็คงจะคล้ายๆ กับศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งอื่นๆ ที่ผมเคยไปมา ชั่วอึดใจเดียวบวกกับหลับบ้างตื่นบ้าง จนกระทั่งรถตู้ของคณะสื่อมวลชน และคณะของกรมการปกครอง ก็มาถึงบริเวณหน้าปากทางเข้าของศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้
    ภาพที่ผมเห็นอยู่เบื้องหน้า คือ ชาวบ้าน นักเรียน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ได้มาคอยให้การต้อนรับพวกเรา ด้วยการผูกผ้าขาวม้าที่เอวให้กับผู้ที่มาเยือน
อย่างอบอุ่น ขณะที่ข้างทางเดินภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ชาวบ้านของบ้านหนองสระหงส์ที่ตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเสริมรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยว เช่น กลุ่มเย็บผ้าม่าน กลุ่มเย็บเศษผ้า กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ฯลฯ ก็มาตั้งซุ้มจัดแสดงสินค้าอีกด้วย ซึ่งงเป็นสีสันลูกทุ่งๆ ท่ามกลางบรรยากาศแปลงนาข้าวที่ทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับ
  และจากการได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ จึงทราบว่าบ้านหนองสระหงส์ หมู่ที่ 6 เป็น 1 ใน 12 หมู่บ้านของตำบลกำแพง ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย 16 กิโลเมตร มีพื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 130 ไร่ และพื้นที่ทำนากว่า 2.6 พันไร่ ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านยังคงมีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือวัด และศาลเจ้าปู่หงษ์ทอง ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
   จากคำบอกเล่าของ "วิไล หงษ์ทะนี" กํานันตําบลกําแพง ผู้ที่ได้รับรางวัลกํานันผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจําปี 2557 จากกระทรวงมหาดไทยว่า
อาชีพหลักของประชาชนบ้านหนองสระหงส์ คือ การทํานา และได้ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านน้อมนําแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และยังมีระบบการบริหารจัดการชุมชน จัดเวทีประชาคมในการทำแผนชุมชน เพื่อที่จะได้รับข้อมูลของปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในหมู่บ้าน
"กํานันตําบลกําแพง" บอกอีกว่า บ้านหนองสระหงส์ มีกฎระเบียบในการปฏิบัติของชุมชน เพื่อที่จะเป็นตัวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน มีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชิวิตของคนในหมู่บ้านอยู่เสมอ มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักออม และจัดทำบัญชีครัวเรือน มีผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเองตลอดทั้งปี เพื่อลดรายจ่ายในการดำเนินชีวิต รณรงค์ให้คนในหมู่บ้านใช้ปุ๋ยชีวภาพในการทำนาและปลูกผัก จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขึ้นมาเพื่อเสริมรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยว เช่น กลุ่มเย็บผ้าม่าน กลุ่มเย็บเศษผ้า กลุ่มปลูกผัก กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ฯลฯ
ส่วนการทำนารวมบนพื้นที่ 68 ไร่ เพื่อที่จะเอาเมล็ดข้าวไว้ทำเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือคนยากจน และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการทำนา "กำนันวิไล" บอกว่า ผลจากการทำนารวม เป็นที่พอใจของชาวบ้านอย่างมาก เพราะเป็นผลประโยชน์ให้กับชุมชน ทำร่วมกันได้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงโรงเรียนก็ได้ประโยชน์จากแปลงนาแห่งนี้ และอีกส่วนหนึ่งการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็ได้ส่งเสริมให้ลูกหลานนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีหลักสูตรยุวเกษตร ที่นำลูกหลาน
เข้ามาศึกษาพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ในการประกอบอาชีพสมัยก่อนๆ เช่น การทำไร่ ทำนา และหากไม่ปลูกฝังเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ให้รู้จักรากเหง้าของคนในอดีต ก็อาจจะถูกลืมเลือนกันไป โดยทางโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ก็บรรจุไว้ในหลักสูตรของทางโรงเรียน ซึ่งมีที่นารวมประมาณ 3 แปลงที่เราแบ่งให้นักเรียนมาทำนา และดูแลผลประโยชน์ที่ทางโรงเรียนก็รับไปบริหารจัดการเอง และการทำนารวม ทางชุมชนก็ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ดี 


         "บริเวณพื้นที่การทำนารวม ก็ยังมีคอกเลี้ยงหมู บ่อเลี้ยงปลาของกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งการทำกิจกรรมหลายๆ อย่าง ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพราะขี้หมูก็กลายเป็นอาหารปลา ประหยัดค่าอาหาร นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ว่างๆ ชาวบ้านก็เตรียมปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ" กำนันวิไล บอก
  "สถาพร ศิริภักดี" รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่นําคณะสื่อมวลชนมาดูบทบาทของกํานันตําบลกําแพง ซึ่งได้รับรางวัลกํานันผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

ประจําปี 2557 และยังเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองในการสร้างความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง สร้างอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ บอกว่า การที่พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานครั้งนี้ เพื่ออยากให้เห็นบุคลากรของกรมการปกครอง ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรของกรมการปกครองอีกด้วย โดยเฉพาะการได้รางวัล "กำนันแหนบทองคำ" นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีกว่า 7,000 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งกำนันที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จะต้องมีผลงานในพื้นที่โดดเด่น
"รองอธิบดีกรมการปกครอง" บอกด้วยว่า ผลงานของ "กำนันตำบลกำแพง" คือ การทำนารวม ถือเป็นผลงานโดดเด่นมาก เพราะเป็นโครงการและเป็นฐานเรียนรู้ให้กับตำบลต่างๆ และจังหวัดข้างเคียงอีก
ด้วย โดยใช้หลักการร่วมกันคิดร่วมกันทำ และร่วมรับประโยชน์ และการที่จะทำให้เกิดผลงานแบบนี้ได้ คือ กำนัน ต้องเป็นผู้นำที่ดี เป็นที่เชื่อถือ สร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้าน เป็นนักประสานประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการ ซึ่งคอยสนับสนุนช่วยเหลือ และองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หรืออบต. ซึ่งนายกฯ อบต. กับกำนันต้องเดินไปด้วยกัน และพี่น้องประชาชนต้องร่วมมือด้วย จึงเป็นผลงานที่โดดเด่นของ "กำนันตำบลกำแพง" ที่สมควรได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม

           ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" การลงพื้นที่ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสระหงส์นั้น นอกจากผมจะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำนา ปลูกข้าวแล้ว เด็กๆ หลายคนยังตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความสุขที่ได้ร่วมกันทำนาบนพื้นที่นารวมแห่งนี้ แม้เด็กๆ บางคนจะตื่นเต้นกับการที่ได้ทำนาเป็นครั้งแรกก็ตาม แต่ภาพความน่ารักของเด็กๆ และรอยยิ้มของชาวบ้านแสดงถึงความสุขที่หาได้บนความพอเพียงจริงๆ...!!!

                                                                       นวย เมืองธน
**********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น