วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลือเลื่องผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เสน่ห์ขนมเทียนแก้วเลิศรส

             ณ บ้านอุปราช หมู่ 3 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แห่งนี้ นอกจากจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความยอดเยี่ยม สามัคคีปรองดอง จนเกิดความเข้มแข็งของประชาชนในชุมชนแล้ว "สุกัญญา สมบัติตรา" ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ยังขับเคลื่อนภารกิจของฝ่ายปกครอง
        โดยกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสร้างความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมวันเด็ก การส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน อาทิ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มทำขนมเทียนแก้วบ้านอุปราช ที่ "นางสุกัญญา" เข้าฝึกอบรมวิธีการทำ และนำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกจนสร้างอาชีพ กลายเป็นรายได้เสริม
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ส่วน "ขนมเทียนแก้ว" ของกลุ่มทำขนมเทียนแก้วบ้านอุปราชก็มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และถูกกล่าวขานขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน
จากผลงานการขับเคลื่อนภารกิจของฝ่ายปกครองที่เป็นประโยชน์และทุ่มเทให้กับลูกบ้านในชุมชนอย่างมากดังที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยเหตุนี้ จากผลงานที่โดดเด่นต่างๆ จึงส่งผลให้  "สุกัญญา สมบัติตรา" ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านอุปราช ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานของภาครัฐให้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านที่มีผล
การปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 และถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถด้านการปกครองจริงๆ
   ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเขียนถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการปกครองที่นำคณะสื่อมวลชนสัญจรเดินทางลงพื้นที่ติดตามภารกิจและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของส่วนราชการลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมของ "ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม" เมื่อเร็วๆ นี้ครับ
  "สถาพร ศิริภักดี" รองอธิบดีกรมการปกครอง บอกว่า 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรสำคัญของกรมการปกครอง ที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในพื้นที่นั้นๆ ที่จะขับเคลื่อนนโยบายของส่วนราชการลงไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทั้งการบริหารงาน ประสานงาน และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยรวม กรณีของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านอุปราช ที่มีผลงานดีเด่น เพราะการทำงานของ "นางสุกัญญา" มีการติดตามผลงานในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร มีการทำงานประสานทั้งบ้าน วัด และ
โรงเรียน และยังมีการทำงานในลักษณะคณะกรรมการหมู่บ้านที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ซึ่งจะมีความเจริญในด้านต่างๆ โดยผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เพราะผู้ใหญ่บ้านเองก็ต้องรับสารพัดปัญหาภายในหมู่บ้าน จึงต้องมีกลุ่ม มีที่ปรึกษา ในการช่วยวางแผนงาน ระบบการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนกลเม็ดของงานปกครองในการประสานสัมพันธ์
ช่วยเหลือบูรณาการงานร่วมกัน
   "นพวัชร สิงห์ศักดา" ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม บอกว่า "นางสุกัญญา" ถือเป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงที่มีความสามารถในเรื่องของการปกครอง ดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน และยังมีผลงานสำคัญ คือ การเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าวัด ทำบุญ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อพัฒนาจิตใจของพี่น้องประชาชนร่วมกับทั้งบ้าน วัด และสถานศึกษาในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกัน

พัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ดี การส่งเสริมอาชีพต่างๆ ซึ่งถือเป็นผู้นำที่มีความสามารถด้านการปกครอง ที่สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆ
  นอกจากยุทธศาสตร์แนวทางการดำเนินงานของ "นางสุกัญญา" จะโดดเด่น
เรื่องการสร้างความปรองดองในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนแล้ว แน่นอนครับว่า "ขนมเทียนแก้ว" ของกลุ่มทำขนมเทียนแก้วบ้านอุปราช ถือเป็นสินค้ายอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงของ "บ้านอุปราช" ซึ่ง "ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3" เล่าว่า ตนเองเป็นผู้ริ่เริ่มก่อตั้งกลุ่มขนมเทียนแก้วขึ้นมา จากแนวความคิดที่เกิดจากการไปซื้อขนมเทียนแก้วจากแหล่งที่มีชื่อเสียงต่างๆ แต่หาซื้อไม่ได้ เพราะขายดีมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดที่อยากจะตั้งกลุ่มอาชีพทำขนมเทียนแก้วขึ้นมา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน และเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไปซื้อขนมเทียนแก้วจากที่ต่างๆ แล้วไม่ได้ของกลับมาบ้าน จึงนำแนวคิดนี้มาปรึกษากับปลัดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่รับผิดชอบ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้เป็น และสามารถตั้งกลุ่มขนมเทียนแก้วให้ได้ ทางปลัดอำเภอเมืองจึงพาไปเรียนรู้ และลองหัดทำที่จังหวัดสระบุรี จากนั้นจึงนำความรู้ที่ได้นำกลับมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ และรสชาติ จนสามารถนำออกจำหน่ายได้ โดยการจัดตั้งกลุ่มขนมเทียนแก้วขึ้น ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 50 คน

    "นางสุกัญญา" บอกอีกว่า ปัจจุบัน "ขนมเทียนแก้ว" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้าน สามารถขายได้ เพราะมีลูกค้าประจำ ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้เสริมค่อนข้างดี ซึ่งทางกลุ่มขนมเทียนแก้วบ้านอุปราชก็ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของแรงงานจังหวัดต่างๆ ที่สนใจให้ทางกลุ่มไปช่วยในการสาธิตการทำ "ขนมเทียนแก้ว" อีกด้วย
   ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ขนมเทียนแก้วบ้านอุปราชนั้น ถือเป็นขนมไทยประยุกต์ที่

เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยโบราณ
         โดยดัดแปลงมาจากขนมเทียนที่คนส่วนใหญ่รู้จัก เป็นการเปลี่ยนตัวขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวมาใช้แป้งถั่วเขียวผสมแป้งมัน เมื่อนึ่งสุกแล้วตัวขนมจะใส มองเห็นไส้ขนมอยู่ตรงกลาง ทำให้ดูแปลก สะดุดตา น่ากิน ตัวขนมเป็นก้อนเล็กๆ พอดีคำ รสชาติอร่อย ตัวขนมไม่เหนียวติดมือ ห่อหุ้มด้วยใบตอง เป็นเสน่ห์ของขนมไทย และแม้ขนมเทียนแก้วจะมีผู้ผลิตหลายราย แต่รสชาติจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากกลุ่มขนมเทียนแก้วบ้านอุปราชนั้น  มีเคล็ดลับ คือ เน้นความสด สะอาด แป้งไม่เหนียว เพราะใช้แป้งถั่วเขียว
และแป้งมันผสมน้ำตามสูตรแล้วนำไปตั้งไฟกวนจนสุกไปพร้อมๆ กับการเตรียมไส้ขนม ซึ่งมีทั้งไส้เค็ม และไส้หวาน
โดยไส้เค็มจะมีส่วนผสมของถั่วเหลือง หอมเจียว กะทิ น้ำตาล เกลือ และพริกไทยป่น ส่วนไส้หวานจะมีส่วนผสมของถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวอ่อน น้ำตาลทรายและเกลือ ทั้ง 2 ไส้ผสมตามสูตรและปั้นเป็นก้อน นำไปห่อด้วยแป้งที่เตรียมไว้พอดีคำ จากนั้นนำไปห่อหุ้มด้วยใบตองสดให้ดูสวยงาม และนำไปนึ่ง พอต้มจนน้ำเดือดก็ใช้ผ้าปิดบนขนม นึ่งอีกประมาณ 10 นาที
                จากนั้นก็เป็นอันเสร็จ นำออกไปกิน หรือส่งขายได้เลย สำหรับกระบวนการทำขนมดังกล่าว จึงทำให้รสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร เป็นแบบฉบับของ "ขนมเทียนแก้ว" บ้านอุปราชจริงๆ ...!!!
                         นวย  เมืองธน
*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น