วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เศรษฐกิจพอเพียง จวนพ่อเมืองสตูล

             มื่อคราวที่มีโอกาสมาทำข่าวกับกรมการปกครอง เพื่อติดตามภารกิจบทบาทฝ่ายปกครองในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ชายแดนและการท่องเที่ยวรองรับ AEC และการขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรี หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
            ซึ่งที่ชุมชนตำบลเกตรีจะมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ที่ผ่านมามีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ อาทิ นักศึกษาจากประเทศสวีเดนได้มาศึกษาเรียนรู้และใช้ชีวิตกับครอบครัวที่นักศึกษาได้มาอาศัยอยู่
   หลังจากนั้น นักศึกษาประเทศสวีเดนก็มีการบอกต่อให้เพื่อนนักศึกษาในต่างประเทศมาท่องเที่ยวในชุมชนตำบลเกตรีด้วย ส่วนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรีก็มีการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการศูนย์บริหาร
          และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเกตรี ทำให้มีการขับเคลื่อนขยายจุดเรียนรู้หลายจุด เช่น พลังงานทดแทน, การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า, การทำโรงเพาะฟัก, ปลาน้ำจืด, การเลี้ยงปลาน้ำจืด, ห้องอบสมุนไพร, โฮมสเตย์ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
 โดยมีการขยายจุดเรียนรู้ไปยังหมู่บ้านใน ต.เกตรี เพื่อเป็นเครือข่ายการเรียนรู้โดยชุมชน เช่น ที่บ้านเกตรี ม.1 ก็มีจุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการทำขนม, ม.2 มีจุดเรียนรู้ปศุสัตว์ เลี้ยงแพะ และการทำเครื่องจักสาน,
            ม.3 มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรีเป็นจุดศูนย์รวม, ม.4 มีจุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ, ม.5 มีจุดเรียนรู้การทำสวนผลไม้เกษตรผสมผสาน, ม.6 มีจุดเรียนรู้การทำไร่อ้อย, และม.7 มีจุดเรียนรู้พลังงานทดแทน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43
        นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมกลุ่มโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านเกตรี เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องการจัดการโฮมสเตย์ จึงเกิดการบริหารจัดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ทำให้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
          ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้แก่ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มาจัดอบรมสัมมนา, นักศึกษาที่มาเรียนรู้การบริหารการจัดการกลุ่ม, นักท่องเที่ยวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส มาศึกษาดูงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาพักโฮมสเตย์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรีอีกด้วย
     "คุณเหนือชาย จิระอภิรักษ์" ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล บอกว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้ประชาชนได้ศึกษา

        และนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และยึดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างสถานภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ น่าท่องเที่ยว น่าพักพิง มุ่งไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง
           ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล บอกอีกว่า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกตรียังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้ได้จัดฐานการเรียนรู้ไว้ 7 ฐาน เพื่อให้บริการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งกลุ่มคนภายในและภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ผมหยิบยกเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรีมาเขียนถึง เพราะในคราวนั้นยังมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งคุณเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ท่านก็อุตส่าห์เปิดจวนให้คณะสื่อมวลชนมาแวะมาพักเหนื่อย และให้สัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ ผมเองก็มีโอกาสเดินชมสวนผักต่างๆ ที่อยู่หลังจวนผู้ว่าฯ ซึ่งมีพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวมากมาย ซึ่งท่านผู้ว่าฯ สั่งให้ปลูกไว้เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง

         ผมเดินดูแล้วเพลิดเพลิน ทำให้ผ่อนคลายอย่างมาก เลยอดไม่ได้ที่จะสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
         คุณเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล บอกว่า การปลูกพืชผักต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้หลังจวนนั้น หลังจากที่มีการทำโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว ก็มีความคิดว่าน่าจะมีต้นแบบไว้ให้ดูหรือศึกษาเพิ่มเติม คือ ไปเห็นแปลงผักที่ไหน
ก็นำมาทำ มาปลูกในที่ดินด้านหลังจวนที่ว่างอยู่ ซึ่งที่ดินทุกตารางนิ้วจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งหมด นอกจากจะมีพืชผักสวนครัวต่างๆ แล้ว ยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงกบ รวมทั้งการทำแก๊สชีวภาพ และยังทำโฮมเสตย์ต้นแบบอีกด้วย
       ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล บอกอีกว่า ที่ผ่านมาใครมาที่จวน ทั้งข้าราชการก็จะแจกผลผลิตที่ปลูกไว้ให้ไปกินกัน มาถึงก็เก็บได้เลย เพราะจวนแห่งนี้เปิดให้ข้าราชการ และประชาชนได้มาพบปะกันอยู่แล้ว ส่วนการดูแลสวนผัก หลักๆ ก็จะมีอาสารักษาดินแดน หรืออส. และผู้
เชี่ยวชาญด้านการเกษตรฯ ช่วยกันดูแลหมุนเวียนกันมา ก็ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน
    "การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เราทำได้แล้ว ลดรายจ่ายก็คือ เอาผักสวนครัวมากินกัน เพิ่มรายได้ก็จากการทำโฮมสเตย์ พอตอนเย็นทีมเกษตรเค้าจะมา ถ้าผมอยู่ก็จะนั่งคุยกันในสวน ไปพรวนดิน ปลูกอะไรกันสนุกสนาน เสร็จแล้วก็เก็บผลผลิตมากินกัน" ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าว
    ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" คงต้องบอกไว้ว่า ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกลา
            นอกจากผมและคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่มาจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจะได้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในวันนั้นแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะได้แรงบันดาลใจกลับไปปลูกผักที่บ้านกันบ้าง วันนี้ขอลาไปก่อนครับ ครั้งหน้าติดตามกันว่าผมจะไปตะลอนฯ ที่ไหนบ้าง...!!!
                                นวย เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น