วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"หนองฮี"ชุมชนเข้มแข็ง ทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหา

          "ะลอนตามอำเภอใจ"-บรรพบุรุษของ "ชาวหนองฮี" เป็นชาวเผ่าภูไทยอพยพจากเมืองอ่างคำ แขวงคำม้วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่บ้านป่าติ้ว บริเวณบ้านนางิ้ว อ.ปลาปาก จ.นครพนมในปัจจุบัน
               จากนั้นอพยพมาอยู่ที่บ้านไผ่ล้อม บริเวณทางทิศใต้บ้านนายอ ต.นางาม อ.เรณูนครในปัจจุบัน ต่อมาอยู่บ้านไผ่ล้อมได้ไม่นานก็เกิดโรคระบาดขึ้น  จึงพากันย้ายหนีความเจ็บป่วยมาตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าป่าผาง บริเวณริมน้ำห้วยแคน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโพนทัน หมู่ ที่ 3 ต.หนองฮี ซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนัก หลังจากอยู่ที่บ้านเหล่าป่าผางได้ไม่นาน ก็เกิดโรคระบาดขึ้นอีก จึงพากันอพยพมาอยู่ที่บ้านโพธิ์ไทร บริเวณบ้านผักอีตู่ หมู่ 5 ต.หนองฮีในปัจจุบัน 
              เมื่ออยู่บ้านโพธิ์ไทรได้ประมาณ 25 ปี ก็เกิดโรคห่า หรือที่ชาวบ้านเข้าใจว่า "ผีปอบ" อาละวาดอย่างหนัก จึงปรึกษากันระหว่างผู้ใหญ่ และตกลงกันว่าต้องย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้เลือกเอาบริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่ง มีลักษณะยาวรีไปทางทิศเหนือ ปัจจุบันปรากฏเป็นหนองน้ำหลังตลาดสดหนองฮี แล้วย้ายหมู่บ้านมาที่บริเวณหนองน้ำนี้ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามน้ำนี้ว่า "หนองฮี" มาจนถึงปัจจุบัน ในการย้ายหมู่บ้านครั้งนี้ ชาวบ้านได้แตกออกเป็นหลายส่วน ส่วนหนึ่งแยกไปทางบ้านกุงโกน อีกส่วนย้ายไปทางบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
              ผมหยิบยกเรื่องราวของ "หนองฮี" มาเขียนถึง แน่นอนว่าผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่ ต.หนองฮี แห่งนี้ ช่วงที่ "อวยชัย อินทร์นาค" หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และคณะสื่อมวลชนสัญจรติดตามบทบาทภารกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2556 และบทบาทฝ่ายปกครองในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ครับ
             "อวยชัย อินทร์นาค" หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง บอกว่า ปัญหาเฉพาะหน้าที่กรมการปกครองต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น คดีต่างๆ การลักขโมย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ถือว่าเกี่ยวข้องกัน เป็นเรื่องของกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยตรง โดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหลัก 
ส่วนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพก็เป็นลำดับรองลงมา
           "นายอวยชัย" ยังบอกว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีค่อนข้างมาก กำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงได้รับมอบหมายให้เข้าไปช่วยดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงตำบล ซึ่งบางครั้งต้องไปค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า ส่วนผู้เสพก็ต้องนำมาบำบัด และมีผู้ค้า ผู้เสพ อยู่ในหมู่บ้านของตนเอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็นบุคคลอยู่ในพื้นที่ จะสามารถรู้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี สำหรับในปี 56 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าไว้ 3 แสนคนทั่วประเทศ ในการนำผู้เสพซึ่งถือ
 

เป็นผู้ป่วยมาบำบัด
          ดังนั้น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จึงถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยทางอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงการแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ว่าใครเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย หรือรายใหญ่ และใครมีพฤติกรรมติดยาเสพติดบ้าง และถ้าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นั้นๆ ยังไม่ดีขึ้น ทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ต้องแบกรับภารกิจหนักในการดูแลพื้นที่ต่อไป
          "ศิริชัย ไตรสารศรี" นายอำเภอปลาปาก จ.นครพนม บอกว่า "อ.ปลาปาก" มีประชาชน 5 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นส่วนมาก
          สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ "อ.ปลาปาก" ถือว่าค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านค่อนข้างเข้มแข็ง มีการบูรณาการการทำงานกันอย่างจริงจัง ส่วนการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) นั้น เป็นความร่วมมือของฝ่ายปกครอง ร่วมกับสภ.หนองฮี ในการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกตรวจตราหมู่บ้านในยามค่ำคืน โดยราษฎรที่มาเป็นชรบ.นั้น ถือว่ามาด้วยจิตอาสาสมัคร ไม่มีเงินเดือน

ซึ่งทุกคนสละเวลาหลังเลิกงานช่วงเย็นจนถึงดึกในแต่ละวันมาเข้าเวรออกตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมตามหมู่บ้านต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน หรือชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ และมีการดำเนินการมานานแล้ว
          "พ.ต.ท.เสฎฐวุฒิ รอดจันทร์" สารวัตรใหญ่ สภ.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม บอกว่า ในส่วนของ สภ.หนองฮี เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการป้องกันปราบปรามในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน แต่ด้วย
กำลังพล หรืองบประมาณต่างๆ มีจำนวนน้อย ซึ่งต้องรับผิดชอบในพื้นที่ 3 ตำบล แต่ก็ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน และหัวหน้าชุมชนต่างๆ ที่ตั้งชุด ชรบ.ขึ้นมา เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันๆ ละไม่ต่ำกว่า 5 นาย ซึ่ง ชรบ.จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สามารถอำนวยความสะดวกทั้งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทุกวัน
              "นิยม กิมาลี" หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม บอกว่า การเข้ามาเป็น ชรบ.นั้น เข้ามาโดยไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งยึดหลักของการอาสา คือ การเสียสละในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของชาวชุมชนหนองฮี ปลูกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน และชุมชนจะเข้มแข็งได้ ต้องสามารถดูแลกันเองได้ ส่วนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มี อาทิ การตรวจค้น ตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงปราบปรามยาเสพติด ช่วงวันปีใหม่ และงานเทศกาลต่างๆ ฯลฯ
        โดยชุด ชรบ.จะเข้าไปร่วมอำนวยความสะดวกทั้งหมด ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
         "สุทิศ คงอยู่" กำนันตำบลหนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ในฐานะได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2556 บอกถึงแนวทางในการทำงานว่า ที่ผ่านมาได้นำความรู้ต่างๆ ที่มีการถ่ายทอดจากชุมชนในพื้นที่อื่นๆ และนำไปพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชน ต.หนองฮี จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิ กลุ่มฝึกอาชีพต่างๆ เช่น ช่างเงิน ช่างทอง โอทอปห้าดาว ฯลฯ เพื่อลดการเดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯ และเกิดความเข้มแข็งในชุมชน และยังจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือชรบ. เพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ
ตลอดจนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีกด้วย
              "กำนันตำบลหนองฮี" บอกอีกว่า ในส่วนของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนั้น เมื่อรู้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนติดยาเสพติด ก็จะทำวิธีเชิงรุกด้วยการเข้าไปตรวจปัสสาวะนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ทางโรงเรียนรู้ เพราะกลัวข่าวรั่ว เมื่อพบว่านักเรียนคนไหนติดยาเสพติด ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษาให้หายขาด ซึ่งผลสะท้อนกลับมาก็ดีขึ้น ครู อาจารย์ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
               ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในครั้งนั้น ผมมีโอกาสมานั่งกินข้าวมื้อเที่ยงที่ ต.หนองฮี มื้อนั้นถือเป็นมื้อที่อร่อยสำหรับผมเป็นพิเศษ แม้กับข้าวมือนั้นจะไม่มีอะไรพิสดาร มีเพียงน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด และสารพัดผักต่างๆ ที่เป็นเครื่องเคียงมาจิ้มกับน้ำพริก กินกับข้าวสวยร้อนๆ ตามด้วยไข่เจียวชนิดหนา และยังไม่นับเมนูเด็ดอื่นๆ อีกหลายเมนู
               ก็อดคิดถึงบรรยากาศที่บ้านของตัวเองไม่ได้ มันเป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมากครับ ต้องขอขอบคุณ "ไตรสมุทร จันทร์ศรีเมือง" นายก อบต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม ที่ดูแลและจัดการให้ผมและคนอื่นๆ อิ่มท้องกันถ้วนหน้าในวันนั้น...!!!
                                                         นวย เมืองธน
***********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น