วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

"ซำสูง"อำเภอต้นแบบเกษตร ผักปลอดสารพิษสร้างรายได้

         "ะลอนตามอำเภอใจ"-โครงการอำเภอเกษตรพัฒนา จ.ขอนแก่น ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการแปลงแผนพัฒนาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น หรือแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี ด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี 
            การพัฒนาเชิงบูรณาการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของส่วนราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ใน จ.ขอนแก่นอย่างครบวงจร โดยจ.ขอนแก่นเลือก อ.ซำสูง เป็นอำเภอนำร่องของโครงการเนื่องจากมีความพร้อมและมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์และเพียงพอ ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานปลอดภัย รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สำหรับปีงบประมาณ 2556 จ.ขอนแก่นมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดงบประมาณบูรณาการ 37 หน่วย 31 กิจกรรม ภายใต้งบประมาณ 3 ล้านบาท ลงสู่ อ.ซำสูง 
"สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต" ผู้ว่าฯขอนแก่น เล็งเห็นว่าการเกษตรที่สมบูรณ์จำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของดิน น้ำ พืช การส่งเสริม ตลอดจนความเข้มแข็งของภาคประชาชน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ กว่า 42 หน่วยงาน บูรณาการภารกิจต่างๆ ของตนเอง เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกัน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคในจังหวัด และภาคประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเกษตรอย่าง ครบวงจร เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานปลอดภัย รองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ภูมิภาค และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผมหยิบยกเรื่องราวราวของโครงการอำเภอเกษตรพัฒนา จ.ขอนแก่น มาเขียนถึง แน่นอนครับว่าผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" เยี่ยมชมโครงการอำเภอเกษตรพัฒนา หมู่ 4 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมี "ธารทิพย์ กาญจนาภา" ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
นำคณะสื่อมวลชนสัญจรมาดูงานด้านเกษตรครบวงจรที่อำเภอแห่งนี้ 
     "ประจัญ ขันพิมล" นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ผู้นำคณะลงพื้นที่ดูงานที่แปลงเกษตร บอกว่า ด้านพืช อ.ซำสูงมุ่งเน้นกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีใช้เองในชุมชน อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุ์หลักถั่วลิสง การปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภภัย และการพัฒนาส่งเสริมการผลิตอ้อย 
        ส่วนด้านปศุสัตว์ ก็มีกิจกรรมโคนอนนาคืนคุณค่าสู่ผืนดิน การส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์
และขยายพันธธุ์ กิจกรรมธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและปรับปรุงพันธุ์ด้วยน้ำเชื้อคุณภาพดี กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
สำหรับด้านประมง ก็มีการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ประมงโรงเรียน และเพิ่มผลผลิตปลาในแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน ขณะที่การจัดการทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ จัดหา
 แหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นา ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ  
     ส่วนด้านการพัฒนาเกษตร ได้เน้นกิจกรรมการเลี่ยงแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน รวมทั้งในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สำรวจหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
        "นายประจัญ" กล่าวว่า นอก
 จากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผล ได้แก่ กิจกรรมติดตามนิเทศงาน และติดตามประเมินผลที่ได้จากโครงการต่างๆ คาดว่าจะทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น มีทักษะทางอาชีพ และวิธีสร้างรายได้ที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ มีเครือข่ายเรียนรู้ทางการเกษตร มีเครือข่ายทางการค้าผ่านสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพมาตรฐาน และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่มากขึ้น
    ขณะ ที่ "เสาร์ ป้องเรือ" ชาวบ้าน ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น พ่อค้าเร่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่รับผักชนิดต่างๆ จากโครงการอำเภอเกษตรพัฒนาของ อ.ซำสูง นำไปเร่ขายตามตรอก ซอก ซอยในหมู่บ้านต่างๆ ของ อ.ซำสูง บอกว่า ผักที่นำไปขายเป็นผักปลอดสารพิษ ซึ่งผักกะหล่ำปลีจะขายดีเป็นพิเศษ เนื่องจากชาวบ้านนิยมซื้อไปบริโภค นอกจากนี้ยังมีผักคะน้า กวางตุ้ง ก็ขายดี โดยปกติจะออกขายผักชนิดต่างๆ ตั้งแต่ช่วงตี 3 ของทุกวัน บางวันไม่ถึงเย็นก็ขายหมดแล้ว ซึ่งตนยึดอาชีพเร่ขายผักมาปีกว่าๆ แล้ว ถือว่าเป็นอาชีพอิสระอาชีพหนึ่งที่สร้างงานสร้างรายได้สู่ครอบครัว
"ธาร ทิพย์ กาญจนาภา" ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บอกว่า การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ อ.ซำสูง ถือเป็นการสร้างคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และอ.ซำ
สูง ถือเป็นพื้นที่นำร่อง โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 1 พันครัวเรือนต่อปี มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2556-2558
         ช่วง สุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" โครงการอำเภอเกษตรพัฒนา ถือเป็นโครงการแก้ปัญหาความยากจน "คนซำสูงไม่ทอดทิ้งกัน" การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 
          จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ อ.ซำสูง กำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของอำเภอที่กำหนด ไว้ โดยทางอำเภอได้นำที่สาธารณประโยชน์มาจัดสรรให้ราษฎรและคนยากจนที่เข้าร่วม โครงการเข้าทำกินในที่สาธารณประโยชน์โสกตุกลุก บ้านสว่าง, ซำโอง หมู่ที่ 4, 6 ต.ห้วยเตย เนื้อที่ทั้งหมด 207 ไร่ เพื่อจัดสรรให้ราษฎรทำกิน โดยปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ จำนวน 7.2 ไร่ มีราษฎรเข้าทำกิน 68 ราย ที่สาธารณประโยชน์บริเวณรอบหนองคำ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยเตย เนื้อที่จัดสรรให้กับราษฎรทำกิน 2 ไร่ 
 มีราษฎรเข้าทำกิน 38 ราย เพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ ได้แก่ คะน้า, กวางตุ้ง, ถั่วฝักยาว, พริก, มะเขือ, ผักบุ้ง, กะหล่ำปลี, ผักกาดขาด, หัวหอม, ผักชี, สะระแหน่, ผักชีลาว, ผักสลัด และผักพื้นบ้าน ฯลฯ 
ส่วนแหล่งจำหน่ายสำคัญๆ อาทิ ตลาดบางลำพู อ.เมือง จ.ขอนแก่น, ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างเซ็นทรัลพาซ่าขอนแก่น และสาขาอื่นๆ, ตลาดเทศบางตำบลซำสูงและจุดจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษในเขต อ.ซำสูง ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ อ.ซำสูง ส่วนการ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ทริปนี้ไม่
ขอแนะนำร้านอาหารที่ไหน เพราะชาวบ้านในพื้นที่ อ.ซำสูง มีบริการจัด "โต๊ะไทยพื้นบ้าน" ประกอบด้วยอาหารหลากหลายเมนู อาทิ ปลาทอด ต้มยำไก่บ้าน ส้มตำ นำพริกปลาทู ฯลฯ ที่สำคัญผักที่กินกับน้ำพริก คือผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดที่ชาวบ้านปลูกเองกับมือ...วันนี้ลาไปก่อน เด้อ...!!!
                                                                 นวย เมืองธน
***********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น