วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

ชูธรรมชาติ พิธีกรรมอนุรักษ์ป่า

         "ะลอนตามอำเภอใจ"-"อำเภอกัลยาณิวัฒนา" จ.เชียงใหม่ ถือเป็นเขตการปกครองระดับอำเภอ ลำดับที่ 25 ของ จ.เชียงใหม่ และอันดับที่ 878 ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 52 มีที่ว่าการอำเภออยู่ที่ ต.แจ่มหลวง โดยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.51 คณะรัฐมนตรี เห็นว่าพื้นที่ ต.บ้านจันทร์ แม่แดด และแจ่มหลวงของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
            เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีการจัดตั้งโครงการพระราชดำริหลายโครงการ แถมมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความยากลำบาก การให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
          นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย เรื่องยาเสพติด และปัญหาด้านการลักลอบการตัดไม้ทำลายป่า ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของราษฎร 3 ตำบล ทั้ง ต.บ้านจันทร์ แม่แดด และแจ่มหลวงของ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตลอดมา การร้องขอให้แยกเขตการปกครอง ตั้งเป็นอำเภอแห่งใหม่ของราษฎร 23 หมู่บ้าน จาก 3 ตำบล เพื่อให้การรับบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และการร่วมมือกันระหว่างราษฎรกับภาครัฐในการแก้ปัญหาของพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        แน่นอนว่าครับว่าผมหยิบยก


เรื่องราวของ "อำเภอกัลยาณิวัฒนา" มาเขียนถึง เพราะเมื่อไม่นานเท่าไหร่มีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" กับกรมการปกครองที่นำคณะสื่อมวลชนมาศึกษาดูงานบทบาทของฝ่ายปกครองในการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ อ.กัลยาณิวัฒนาแห่งนี้
         "อดุลย์ ฮวกนิล" นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา บอกว่า การตั้ง "อำเภอกัลยาณิวัฒนา" ขึ้นมา ก็เพื่อประโยชน์ในการปกครอง การให้บริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา มีสภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ และภูเขาสูงชันล้อมรอบ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีพื้นที่ป่าร้อยละ 80 พื้นที่การเกษตรร้อยละ 10 และอีกร้อยละ10 เป็นที่อยู่อาศัย
          "นายอดุลย์" กล่าวอีกว่า ราษฎรใน อ.กัลยาณิวัฒนา ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวไว้กินในครัวเรือนเอง ส่วนรายได้ก็มาจากการเลี้ยงสัตว์ ที่สำคัญ อ.กัลยาณิวัฒนา ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ยังคงอนุรักษ์
วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าไว้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งในพื้นที่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย จ.เชียงใหม่ได้ตั้งความหวังร่วมสร้าง อ.กัลยาณิวัฒนาให้เป็นอำเภอในฝันของคนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีต้นทุนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าสน ต้นน้ำลำธาร และภูมิอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี หากส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ ก็ย่อมส่งผลถึงรายได้

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรใน อ.กัลยาณิวัฒนาอีกด้วย
    จากนั้นคณะของกรมการปกครอง และสื่อมวลชน ได้เดินทางไปบ้านกิ่วโป่ง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบ
พอเพียง ควบคู่กับการอนุรักษ์ป่า ชมศิลปวัฒนธรรมของชาวปกากะญอ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองหลักใน อ.กัลยาณิวัฒนา ที่ลานต้นโพธิ์ ลานดินขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ลำห้วยสาขา ที่สำคัญ "นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา" บอกว่า สถานที่ "ลานต้นโพธิ์" แห่งนี้ชาวปกากะญอใช้ประกอบกิจกรรมในหมู่บ้านกิ่วโป่งที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของชนเผ่า อย่างเช่น การละเล่นกระทบไม้คู่ของเหล่าเด็กน้อยปกากะญอ รวมไปถึงการทอเสื้อ การตีมีด และงานหัตถกรรมต่างๆ โดยชาวบ้านอยากให้ผู้คนจากนอกพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวได้มาชมวิถีชีวิตพอเพียงของชาวเขา โดยเฉพาะการอยู่แบบพึ่งพิงธรรมชาติและรู้จักรักษา ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งจะทำให้เรารักทรัพยากรที่มีอยู่มากขึ้น
              ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" "อดุลย์ ฮวกนิล" นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ยังบอกว่า อ.กัลยาณิวัฒนา มีจุดยืนที่จะไม่มีการพัฒนาเหมือนอำเภออื่นๆ ที่ถูกความเจริญรุกคืบ จนสูญเสียเอกลักษณ์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆ และจะคงอากาศที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ อ.กัลยาณิวัฒนา พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นป่าสนอายุนับพันปี ซึ่งปัจจุบันยังคงความอุดมสมบูรณ์ เนื่องชาวปะกากะญอได้ยึดถือวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมการอนุรักษ์ป่า หรือป่าสะดือ และพิธีกรรมฯ ดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ป่าได้คงความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอดอย่างยาวนาน...พอได้ฟังอย่างนี้ก็ชื่นใจครับ วันนี้ลากันไปก่อน ว่างๆ จะมาเล่าเรื่องราวใน อ.กัลยาณิวัฒนาอีกก็แล้วกัน โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของอำเภอแห่งนี้ ที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึง...!!!
                                                        นวย เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น