วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปปส.หนุนหมู่บ้านเข้มแข็ง บ้านศรีดอนมูลปลอดยาเสพติด

        "ะลอนตามอำเภอใจ"-ภัยพิบัติอันเกิดจากยาเสพติด นับเป็นวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศและนับวันมีแต่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วิกฤติดังกล่าว
 เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ซึ่งเป็น พ่อ และแม่ของแผ่นดิน ทรงมีพระปริวิตกและทรงเรียกร้องให้พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะวิกฤติปัญหานี้ ในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้
        จากการที่ทรงเล็งเห็นภัยพิบัติของปัญหายาเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เริ่มโครงการ หลวงเมื่อ ปี พ.ศ.2512 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ได้จดทะเบียน
 เป็นมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาชาวเขาให้อยู่อาศัยและทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง เลิกการทำลายป่าและเลิกการปลูกฝิ่น ความสำเร็จของโครงการหลวง ได้เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายในนานาประเทศ
        ด้วยความห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญกับวิกฤติยาเสพติดและเพื่อเป็นกำลังใจต่อกลุ่มมวลชนพลังแผ่นดินที่อาสาต่อสู้กับภัยยาเสพติด ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จทรงงานเยี่ยมราษฏรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านมาทาง
เลขาธิการ ป.ป.ส.หลายท่าน โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
         การเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จึงมีเพียงหนทางเดียว คือต้องน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งประเทศ  เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยมิติทางสังคมทั้งระบบได้แก่ปัญหาความยากจน ปัญหาความอ่อนแอของวัฒนธรรมที่ดีงาม ปัญหาความอ่อนแอของปัจเจกบุคคล ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการประกาศชัยชนะเหนือสงครามยาเสพติด
 การดำรงสถานะเช่นนี้ให้ได้อย่างถาวร จึงต้องมีการกำหนดงานยาเสพติดผนวกเข้ากับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นหลักที่ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นหลักชัยนำทางมาโดยตลอดผ่านโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ ต่อมา พ.ศ.2547 จึงได้มีการพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นครั้งแรกของประเทศ
          ผมหยิบยกเรื่องราวของ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" มากล่าวถึงเพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ติดตามผลการดำเนินงาน
 ปฏิบัติการ 1 ปี วาระแห่งชาติพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดูภารกิจการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อไม่นานเท่าไหร่
          "กิตชนพงศ์ อินต๊ะมูล"  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านศรีดอนมูล ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านศรีดอนมูล เล่าว่า "บ้านศรีดอนมูล" ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งสามารถดำเนินการทำได้ครบองค์ประกอบ 3 ด้าน ตามปรัชญากองทุนแม่
ประกอบด้วยทุนที่ได้รับพระราชทาน ทุนต่อยอดจากทุนพระราชทาน และทุนปัญญาที่ทุกคนในชุมชนได้ช่วยเหลือกันและกัน หมู่บ้านศรีดอนมูล มีประชากร 806 คน 251 ครัวเรือน ภายหลังได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 8,000 บาท และจัดตั้งกองทุน เมื่อปี 2548 ได้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้าน ช่วยบริจาคเงินสมทบกองทุน เพื่อนำไปแก้ปัญหายาเสพติด และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนมีความร่วมมือกับกิจกรรมของหมู่บ้าน จึงทำให้ประสบความสำเร็จ
 จนปัจจุบันมีเงินในกองทุนดังกล่าว 184,000 บาท
         "ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 " เล่าอีกว่า ก่อนหน้านี้ บ้านศรีดอนมูลเคยมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าอย่างหนัก จนมีการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นในพื้นที่ สถานการณ์ยาเสพติดจึงคลี่คลายลง เพราะความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับสมาชิกในหมู่บ้าน โดยเฉพาะการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ค่าช่วยเหลือในการทำศพแก่สมาชิกหมู่บ้าน รวมถึงกิจกรรมทุกประเภทที่ช่วยสร้างความสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และยังเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเป็นมาตรการทางสังคมที่จะกดดันไม่ให้คนในหมู่บ้านยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
           "วิตถวัลย์ สุนทรขจิต" รองเลขาธิการ ป.ป.ส. บอกว่า "บ้านศรีดอนมูล" นับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดได้เป็นอย่างดี และเป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับภาคปี 2520 และเป็นหมู่บ้าน 1 ใน 12,889 หมู่บ้านที่สำนักงาน ป.ป.ส.จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ยึดหลักให้ชุมชนควบคุมดูแลกันเอง และการดำเนินการก็ได้
ผลเป็นอย่างดี ซึ่ง "บ้านศรีดอนมูล"  ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด แต่ชาวบ้านเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติดอย่างเต็มที่ 2-3 ปีมานี้แทบไม่พบว่ามีใครในหมู่บ้านพัวพันยาเสพติด หากทุกชุมชนสามารถทำได้เหมือน "บ้านศรีดอนมูล" และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศ
 จะหมดไปอย่างแน่นอน
          "รองเลขาธิการ ป.ป.ส." บอกอีกว่า การเฝ้าระวัง ถือเป็นกิจกรรมแรก ที่ทางสำนักงานป.ป.ส.อยากให้ชาวบ้านช่วยกัน  คือจัดชุดเฝ้าระวังหมู่บ้านขึ้นมา ก็เหมือนกับกรรมการหมู่บ้าน ที่จะคอยดูว่ามีใครแปลกปลอมเข้ามาในพื้นที่หรือไม่ มาใช้พื้นที่หมู่บ้านค้ายาเสพติด หรือมาส่งยาเสพติดหรือเปล่า ในหมู่บ้านมีแหล่งมั่วสุมมั้ย โดยชาวบ้านจะเอาเงินมาลงขันกัน เป็นค่าอาหาร ส่วนทางป.ป.ส.เองก็สนับสนุนบ้างเป็นปัจจัยเสริม ส่วนบทบาทในการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนั้น เมื่อชาวบ้านเกิดขวัญและกำลังใจ
 ก็กล้าที่จะทำมาหากินในประกอบอาชีพต่างๆ ทางป.ป.ส.เองก็จะเป็นคนกลางในการประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อมาเชื่อมโยงกับชาวบ้าน เช่น การรวมกลุ่มทำการเกษตรของชาวบ้าน และการทำอาชีพต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลชาวบ้าน
          ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในวันที่ผมได้แวะเวียน "บ้านศรีดอนมูล" ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น โดยเฉพาะอาหารหลากหลาย ที่ชาวบ้านนำขายนานาชนิด ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กาดอบต. "กาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง" และงานฝีมือหัตถกรรม
 ต่างๆของกลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาล้านนา ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ จนกระทั่ง "บ้านศรีดอนมูล" เป็นหมู่บ้านตัว อย่างหมู่บ้านหนึ่ง ที่เข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติด และถูกกล่าวขานจนถึงทุกวันนี้...!!!
                                                           นวย เมืองธน
*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น