วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ป่ายั่งยืน ฝึกราษฎรพิทักษ์

          "ะลอนตามอำเภอใจ"-โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของราษฎรที่บุกรุกทำลายป่า ให้เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่า ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้อย่างได้ผล
          กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาดำเนินการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และเปิดรับสมัครราษฎรในชุมชนพื้นที่เป้าหมายมารับการอบรม เพื่อให้เกิดความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชุมชน สร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร โดยจะให้ราษฎรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า ไปขยายผลสู่ครอบครัวและญาติพี่น้อง
 และสามารถที่จะจัดตั้งองค์กร รสทป. ในชุมชนต่อไป โดยที่ผ่านมาได้มีการฝึกอบรม รสทป. รุ่นแรก ที่โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน
          ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยได้ลดน้อยลงทุกขณะจนถึงขั้นวิกฤต ส่งผลโดยตรงต่อความสมดุลทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ฝนแล้ง รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า ในหลายพื้นที่กลายเป็นเงื่อนไขของ
ความขัดแย้งในสังคม ระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกและเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ตลอดเวลา หากไม่ได้รับการแก้ไข จะนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติ รวมทั้งวิกฤตกาลความสมดุลของสภาวะแวดล้อมที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เชื่อว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าว ทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลง ผมหยิบยก "โครงการฝึกอบรม
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า" หรือรสทป. มาเขียนถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ร่วมกับคณะสื่อมวลชนสัญจร เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านนาไฮ หมู่ 6 และหมู่ 7 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์จ. ชัยภูมิ ที่มีจิตอาสาในการป้องกันรักษาป่า และร่วมกันปลูกป่า
 ณ ป่าชุมชนภูโจด บริเวณป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ ซึ่งกรมป่าไม้มอบหมายให้ "อำนวยพร ชลดำรงค์กุล" ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ กรมป่าไม้ นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานนี้อย่างคับคั่ง"อำนวยพร ชลดำรงค์กุล" ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ บอกว่า ครั้งหนึ่งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ราษฎรเข้ามาบุกรุกเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ต่อมา "กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า" หรือรสทป.ได้ร่วมกันผลักดันให้ชาวบ้านนำสัตว์ไปเลี้ยงนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจึงเสมือนเป็น
 ความตั้งใจของภาครัฐที่อยากเห็นประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
         "ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการและควบคุมป่าไม้" บอกด้วยว่า กรมป่าไม้เล็งเห็นว่าโครงการพระราชดำริต่างๆ เป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งที่ผ่านมามีการอบรม รสทป.ในพื้นที่กว่า 1,400 คนแล้ว จึงอยากให้ราษฎรบ้านนาไฮเกิดความภาคภูมิใจว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีจิตอาสาในการรักษาป่าให้กับประเทศชาติ ประกอบกับพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเชิงเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเก็บพืชผล ต่อมาชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่ม
กันเพื่อวางแนวทางในการอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมป่าไม้ได้ร่วมมือกับชาวบ้านในการดูแลรักษาป่า โดยจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปี 2537 ในโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า นอกจากจะให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากป่าแล้ว แต่ยังเป็นการรักษาพื้นที่ป่าในพื้นที่อีกด้วย
     "นรินทร์ชัย ยอดแก้ว" ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านนาไฮ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในฐานะประธานป่าชุมชนภูโจด เล่าว่า
ราษฎรมองเห็นความสำคัญของป่า เพราะป่าอยู่กับพวกเรา แต่ปรากฏว่ามีคนมาบุกรุก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐก็ดูแลไม่ทั่วถึง ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชุมชนภูโจดประมาณ 550 ไร่ โดยชุมชนช่วยกันดูแลรักษา ซึ่งก็ได้ผลตามลำดับ
      "ศุภฤกษ์ น้อยสุวรรณ" ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ บอกว่า ป่าแห่งนี้เป็นป่าของหมู่บ้าน ดังนั้น ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจะต้องช่วยกันดูแล ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟป่า เฝ้าระวังคนที่จะเข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และช่วยกันปลูกป่าด้วย เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนภูโจดส่วนนี้มีเจ้าของพื้นที่รอบๆ ป่า จึง
ต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกัน
     "สาโรจน์ บุญพร้อม" หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ชย.ที่ 3 จ.ชัยภูมิ บอกว่า การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าของ อ.เกษตรสมบูรณ์ นอกจากจะมีการจัดอบรมการดูแลป่าอย่างเป็นระบบให้กับอาสาสมัคร อายุ 15-70 ปี เพื่อช่วยกันลาดตระเวนดูแลรักษาป่าในพื้นที่แล้ว การ
 สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรร่วมกันรักป่า ยังถือเป็นการสร้างพลังในการปกป้องป่าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันการฝึกอบรม รสทป.ของ อ.เกษตรสมบูรณ์มีทั้งหมด 17 รุ่น สมาชิกจำนวน  3,308 คน นอกจากนี้ทางหน่วยป้องกันรักษาป่า ชย.ที่ 3 ก็ได้เพาะพันธุ์กล้าไม้แจกจ่ายแก่ราษฎร ส่วนราชการ และสถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำไปปลูกในโอกาสสำคัญๆ อีกด้วย
           ช่วงสุดท้ายของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" "สมหวัง เรืองนิวัติศัย" ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จ.นครราชสีมา ซึ่งดูแลพื้นที่อนุรักษ์ครอบคลุม จ.ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา
 และชัยภูมิ เล่าถึงสถานการณ์บุกรุกป่าในพื้นที่ว่า ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนภูแลนคา จ.ชัยภูมิ พื้นที่กว่า 280 ไร่ โดยส่วนหนึ่งได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกยางพารา จากข้อมูลพบว่าเจ้าของสวนยางพาราเป็นนายทุนจากทางภาคใต้ได้กว้านซื้อที่ดินและปลูกยางพาราเต็มพื้นที่ ราคาไร่ละ 4-5 หมื่นบาท จึงได้ประสานกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า 1 พันไร่ ซึ่งผู้เข้าครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่อ้างว่าได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภบท.5 ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว..."ทรัพยากรป่าไม้จะคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานหรือไม่ ถือเป็นความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการปกป้องรักษา"...วันนี้ลาไปก่อน...!!!
                                                       นวย เมืองธน
*******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น