วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

"เอสโซ่"หนุนการศึกษาเด็ก อนาคตกำลังสำคัญของชาติ

           "ะลอนตามอำเภอใจ"-การเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ต้องแสวงหาใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง  ชุมชนและสังคม ด้วยการใช้ความรู้และสิ่งแวดล้อม
           โดยการพึ่งพาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุข เสมือนหนึ่งลำน้ำที่ไหลเรื่อยตลอดเวลา เป็นสายธารแห่งการเรียนรู้ "สายธารแห่งการเรียนรู้ลำน้ำพอง"  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านในพื้นที่มีความยาวกว่า  20  กิโลเมตร แม่น้ำสายนี้ จึงเปรียบได้กับ "เส้นเลือดใหญ่" ที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมวิถีชีวิตของคนขอนแก่นโดยเฉพาะ ชาวอ.น้ำพอง เปรียบเสมือนการให้มีความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชน ที่จะได้รับการส่งเสริมในด้านการศึกษา เพื่อให้ได้รับ
 ความรู้  มีทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และได้รับความรู้สาระที่สอดคล้อง กับความสนใจและความจำเป็น สามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ให้เกิดได้เป็นอย่างดี
          "อำเภอน้ำพอง" เดิมเป็นหนึ่งใน 5 อำเภอของเมืองขอนแก่นในอดีต คืออ.เมือง น้าพอง ชนบท ภูเวียง และพล  เป็นอำเภอที่สำคัญในด้านทิศเหนือของตัวจ.ขอนแก่น นอกจากจะมีมีแม่น้ำพองไหลผ่าน และถือเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวน้ำพองในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
      ในอดีตมีการการคมนาคมที่ขนส่งสินค้าตามลำน้ำพอง บริเวณท่าหว้า  หมู่ 3 ต.น้ำพอง  เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์  2450  ทางราชการได้ตั้งอำเภอขึ้นโดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่า "อำเภอท่าหว้า"  มีหลวงผดุงแคว้นประจันทร์ เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น "อำเภอน้ำพอง"  ตามสถานที่สำคัญ
คือ "แม่น้ำพอง"
    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452 เป็นต้นมาทีว่าการอำเภอน้ำพองหลังแรก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สายขอนแก่น-อุดรธานี ตรงบริเวณตลาดเทศบาลตำบลน้ำพอง ต.น้ำพอง ในปัจจุบัน ในขณะเมื่อเริ่มตั้งอำเภอมีอาณาเขตกว้างใหญ่
 ทิศเหนือจดเขตอ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี ทิศใต้จดอ.เมืองขอนแก่น ทิศตะวันออกจดเขตอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และอ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  ทิศตะวันตกจดอ.โนนสัง จ.อุดรธานี ปัจจุบันคือ จ.หนองบัวลำภู ต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่อ.น้ำพองออกไปตั้งเป็นอำเภอใหม่ ได้แก่อ.กระนวน เขาสวนกวาง และอุบลรัตน์ ตามลำดับ
       สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ในอ.น้ำพอง และใกล้กับอ.น้ำพอง ก็มีหลายแห่งที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และต่างชาติ ต่างรู้จักกันดี อาทิ เขื่อนหนองหวาย โครงการชลประทานเพื่อ ใช้น้ำลำน้ำพอง
 ใต้เขื่อนอุบลรัตนเขื่อนดินปิดกั้นลำน้ำพอง บริเวณหนองหวาย ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้าที่มีทิวทัศนียภาพ สวยงาม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ จ.ขอนแก่น ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ ครอบคลุม พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ ป่าภูเม็ง ป่าโคกหลวง ป่าโคกหลวง แปลงที่สาม ป่าภูผาดำ ป่าภูผาแดง ในเขต อ.อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี และ กิ่ง อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
         น้ำตกตาดฟ้า อ. ภูผาม่าน 

จ.ขอนแก่น เป็นน้ำตก ที่มีความสูงประมาณ 20 -30 เมตร มีชั้น น้ำตกลด หลั่นลงไปตลอดสายก่อนไหลลงสู่ลำน้ำเชิญ น้ำตกพลาญทอง อ. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็น น้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม ในฤดูน้ำหลาก สูงประมาณ 10 เมตร ห่างจากที่ทำการของอุทยานภูผามานประมาน 1 กิโลเมตร
 น้ำตกตาดใหญ่ อ. ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อย ที่ ไหลลดหลั่นกันลงไปเป็นขั้นบันไดหลายชั้น ก่อนจะไหลลง สู่ลำน้ำเชิญ มีความสูง 80 เมตร เป็น น้ำตกที่มีความอลังการและสวยงามมาก
           ส่วน "บรรได 1049 ขั้น" ถือว่าเป็นบรรไดที่มีความยาวมากอีกที่หนึ่ง ซึ่งบรรไดนี้ใช้สำหรับเดินทางขึ้นไป กราบไหว้ สัก การะบูชา พระพุทธรูปที่อยู่บนยอดภูของ เขื่อนอุบลรัตน์อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ขณะที่ชมรมงูจงอาง และการแสดงงูจงอางบ้านโคกสง่า  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ชาวบ้านโคกสง่า เกือบทุกหลังคาเรือน จะเลี้ยงงูจงอางไว้ใต้ถุนบ้านของตน และได้มีการจัด การ แสดงงูจงอาง หลายรูปแบบเพื่อ ดึงดูดให้คนสนใจยิ่งขึ้น เช่น การชกมวยระหว่าง คนกับงูจงอาง ได้รับ ความ สนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ เป็นอย่างมาก
           ผมหยิบยกเรื่องราวของ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มาเขียนถึง เพราะมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่อำเภอแห่งนี้ อำเภอที่มีคำขวัญที่ว่า..."ลำน้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้จงอาง ตลาดกลางแห่งพืชผลยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ"
                                                             ร่วมงานเปิดห้องสมุดของเล่นและคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ และ โรงเรียนเทศบาลตำบลกุดน้ำใส โดยโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เป็นความร่วมมือของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับลูกค้าสถานีบริการขายปลีกน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ (12 ก.ค. 2555)
          "คุณยอดพงศ์  สุตธรรม" กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก 
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บอกว่าบริษัท เอสโซ่ ฯ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินกิจการกลั่นและค้าน้ำมันครบวงจรชั้นนำของไทยมาจนถึงวันนี้ก้าวสู่ปีที่ 118  แล้ว บริษัทฯยังคำนึงถึงความสำคัญกับการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลธุรกิจอย่างเคร่งครัด ความซื่อสัตย์สุจริต และมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูง โดยใช้มาตรฐานสากลทั้งในการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ และการรักษาสิ่ง แวดล้อมตลอดมา
          "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานับเป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เด็กๆได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาศักยภาพของตนให้สามารถเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญให้เเก่ประเทศชาติต่อไป" บริษัท เอสโซ่ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกับลูกค้าสถานีบริการขายปลีกน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศระดมทุนการศึกษาเพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยร่วมมอบทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท จำนวน 175 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น

 เกือบ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ให้กับนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลกุดน้ำใส โรงเรียนบ้านดงเก่า โรงเรียนหนองบัวดีหมี และ โรงเรียนหนองโพประชานุกูล
              "คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล" กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บอกว่า บริษัท เอสโซ่ฯ และ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์  โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ด้วยความร่วมมือของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดทำห้องสมุดของเล่นให้กับโรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ โดยจัดหาของเล่น และอุปกรณ์การศึกษาไว้ในห้องสมุดสำหรับนักเรียนที่ทำความดี ซึ่งจะสามารถขอยืมไปเล่นหรือใช้บริการ โดยแต่ละโรงเรียนจะมีคณะกรรมการนักเรียน อายุตั้งแต่ 8-14 ปี เป็นผู้บริหารจัดการดูแลห้องสมุดของเล่นประจำโรงเรียน
            โดยนักเรียนที่อยากยืมของเล่นจากห้องสมุดฯ จะต้องทำความดีหรือทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือเก็บขยะ และนำมาจดบันทึกการทำความดีลงในสมุดบันทึกความดี  พร้อมทั้งมีผู้ปกครองเซ็นรับรอง เพื่อนำมาใช้อ้างอิงในการยืมของเล่นจากห้องสมุดของเล่น
         จนถึงปัจจุบัน บริษัท เอสโซ่ฯ ได้จัดทำโครงการห้องสมุดของเล่นให้กับโรงเรียนต่างๆกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ แล้ว
            ช่วงสุดท้ายของ"ตะลอนตามอำเภอใจ" นอกจากผมจะมีโอกาส ร่วมงานเปิดห้องสมุดของเล่นและคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนคำใหญ่ปันน้ำใจ และ โรงเรียนเทศบาลตำบลกุดน้ำใสแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ไปร่วมพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในโรงเรียนต่างๆของอ.น้ำพอง ของกลุ่มธุรกิจพลังงานในอ.น้ำพอง อย่างบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมร้อยปี  ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น อีกด้วย นับเป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาที่สามารถตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ...!!!
                                                        นวย เมืองธน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น