วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

"ล่องแก่งน้ำว้า"ภารกิจอส.หนุนท่องเที่ยว

            "ตะลอนตามอำเภอใจ"-ด้วยเหตุที่บริเวณที่ดินป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม ป่าน้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และป่าห้วยสาลี่ ในท้องที่ต.น้ำพาง ต.น้ำปาย อ.แม่จริม และต.ไหล่น่าน ต.ส้านนาหนองใหม่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า ภูเขา ลำธาร และหน้าผาที่สวยงามยิ่ง
         ส่วนอุทยานแห่งชาติแม่จริม ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่จริม อ.เวียงสา จ.น่าน ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1168 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ทิศใต้ จดลำน้ำปี้ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน ทิศตะวันออก จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1243 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ความสูงจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 300 เมตร และสูงสุด 1,652 เมตร พื้นที่มีความลาดชัน แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคคือ "ลำน้ำว้า" ที่สำคัญจุดเด่นของอุทยานฯแม่จริม ยังถือว่ามีความสมบูรณ์ของทรัพยากรณ์ป่าไม้ เนื่องจากยังมีการพบเห็นสัตว์ป่าได้มาก อาทิ เลียงผา เสือ นกยูง หมี เก้ง และนกนานานานาชนิด
       ส่วนลักษณะเด่นของพื้นที่ทางธรรมชาติของอุทยานฯแม่จริม คือ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่น่าศึกษา และความงดงามทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น แถมนักท่องเที่ยวสามารถประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลายอย่างด้วยกัน อาทิ ปิคนิค ขับรถชมทัศนียภาพ เดินป่าศึกษาธรรมชาติทั่วไป ตั้งแคมป์พักแรม ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ สามารถว่ายน้ำ อาบแดดและเที่ยวชมน้ำตกได้อีกด้วย

ที่สำคัญ "ลำน้ำว้า" ยังเป็นจุดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่สามารถล่องแก่งได้อย่างสนุกสนาน เพราะกิจกรรมล่องแก่งน้ำว้าจัดว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็ว่าได้ และเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาถึงความสวยงามของสองฝั่งริมลำน้ำว้า การล่องแก่งก็มีระดับ 2-4 มีการเซฟตี้ความปลอดภัย ล่องได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเป็นแก่งที่ล่องได้ตลอดปี
        ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสมา "ตะลอนตามอำเภอใจ" ที่อุทยานฯแม่จริม เพื่อดูภารกิจหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) พื้นที่จ.น่าน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนจากการท่องเที่ยว (ล่องแก่งน้ำว้า) อ.แม่จริม จ.น่าน ถือได้ว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับรู้ถึงภาระกิจของอส.ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามของที่นี่อีกด้วย แม้อากาศจะไม่เป็นใจนักเนื่องจากมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องก่อนที่ผมจะเดินทางมาถึงก็ตาม
           คุณทรงพล ใจกริ่ม เลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บอกว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอำเภอแม่จริมได้จัดอบรม สมาชิก อส. ในสังกัดกองร้อยอส.อ.แม่จริม ให้มีความรู้ในเรื่องของการเป็นมัคคุเทศก์บริการนักท่องเที่ยว การรับแจ้งเหตุ ตลอดจนบริการนักท่องเที่ยว โดยทำหน้าที่ผู้ควบคุมหัว-ท้ายของแพยาง เพื่อนำนักท่องเที่ยวล่องแก่งน้ำว้าชมธรรมชาติที่สวยงาม ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งน้ำตกและป่าไม้ นอกจากนั้นยังมีภารกิจด้านการตรวจการณ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้วย
         "ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อส. ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การบริการประชาชน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการป้องกันปราบปราม การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยา การเฝ้าระวังการกลับมาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา ตามโครงการอส.สัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว"
           คุณทินกร ชัยดี นายอำเภอแม่จริน จ.น่าน บอกว่า ในฐานะนายอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยอส.อ.แม่จริม ส่วนหนึ่งก็มีหน้าที่ในการดูแลการส่งเสริมรายได้ของพี่น้องประชาชนในอ.แม่จริม และมีส่วนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมล่องแก่งน้ำว้า จนเกิดการแพร่หลายอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
       เนื่องจากการล่องแก่งน้ำว้าตอนล่าง ใช้เวลาระยะสั้นๆ ค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อย เพราะมีระยะทางในการล่องแก่งเพียง 12 ก.ม. สมารถมาล่องแก่งที่นี่ได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงที่มีน้ำหลาก จะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวลงล่องแก่ง
           ปัจจุบันทางอุทยานฯมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวอยู่ รวมถึงภาคเอกชนก็มีการบริการนักท่องเที่ยวอยู่ บทบาทของสมาชิกอส. จึงถอยมาให้ความสนับสนุนเป็นเรื่องๆไป เช่น การดูแลความปลอดภัยในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวมากันมากมาย ก็จะมีการจัดกำลังอส.มาช่วยทางอุทยานฯดูแลนักท่องเที่ยว อาทิ นักท่องเที่ยวพลัดหลง ก็จะส่งอส.มาช่วยค้นหาและดูแลเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
       คุณทินกร บอกด้วยว่า ภารกิจของอส.จำแนก เป็นภาระกิจหลัก คือมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจและทหาร ภาระกิจรองอส.มีหน้าที่ช่วยเหลือในหน่วยงานราชการ และช่วยเหลือประชาชนในหลายๆเรื่อง ส่วนการดูแลทรัพยากรณ์ธรรมชาติ อส.ก็เข้าไปมีส่วนช่วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองฯ ในการปราบปราม และฟื้นฟูทรัพยากรณ์ธรรมชาติ

         ส่วนอุปสรรคปัญหาของอส.ในอำเภอแม่จริม ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการทำงานในลักษณะบูรณาการกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะมีการบูรณาการด้านกำลังร่วมกันในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ จึงค่อนข้างไม่มีอุปสรรคในการทำงาน
         ท้ายสุดของ "ตะลอนตามอำเภอใจ" ในวันนี้ ผมคงต้องบอกว่า นอกจากเราจะได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกอส.ในการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร แล้ว อีกภาระกิจหนึ่งของอส.
          คือการปรับบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการ "ล่องแก่งน้ำว้า" ที่อุทยานฯแม่จริม ถือเป็นภาระกิจหนึ่งที่ตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายและต้องการสัมผัสธรรมชาติของสองฝั่งริมลำน้ำว้าได้เป็นอย่างดี...!!!!
                                                                     นวย เมืองธน
******************************************************ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น